BCxPERT vraagbaak voor continuïteit
 
BCxPERT wegwijzer voor continuïteit

Wat is BCM?

Eenvoudig gezegd is BCM 'het geheel aan activiteiten dat erop is gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen'. BCM maakt een organisatie veerkrachtig in geval zich er ongewenste gebeurtenissen zich aandienen.

Inzicht hebben in de bedreigingen die op de organisatie drukken is één van de pijlers van BCM. Door bedreigingen, door middel van een Bedreigingen en Kwetsbaarheid Analyse (BKA), te inventariseren en vast te leggen kan worden besloten of deze bedreigingen geaccepteerd worden of dat de organisatie (aanvullende) preventieve maatregelen wil treffen. 

De kans op schade blijft echter altijd aanwezig. De omvang van schade kan een organisatie bepalen door het uitvoeren van een Business Impact Analyse (BIA). De tweede pijler van BCM. Deze geeft de organisatie een beeld van de schade die ontstaat als de organisatie haar diensten of producten niet meer, of niet meer tijdig, kan leveren. Aan de hand van een tijdlijn wordt zichtbaar hoe deze schade zich ontwikkeld en over welke periode uitgedrukt in uren, dagen of weken. De organisatie kan de schade accepteren of een maximale grens aangeven tot waar de schade acceptabel is. De grens wordt uitgedrukt in Maximaal Toelaatbare Uitvalsduur (MTU). 

De schade boven deze grens wordt vermeden met behulp van repressieve maatregelen samen gebracht in het Business Continuity Plan (BCP). 

Business Continuity Management Proces (BCMP)De Bedreigingen en Kwetsbaarheid Analyse en de Business Impact Analyse zijn 2 stappen uit het Business Continuity Management Proces en de pijlers voor het realiseren van het Business Continuity Plan. 

De overige activiteiten ziet U als U op deze link klikt: Hoe werkt BCxPERTBusiness Continuity Plan (BCP)

Ook een belangrijk resultaat van het BCMP is het Business Continuity Plan. Het  Business Continuity Plan bestaat uit 3 delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als een deel ontbreekt kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie in geval van een calamiteit.

  1. Bedrijfshulpverleningsplan;
  2. Crisismanagementplan;
  3. Continuïteitsplan primaire processen.

Testen van het Business Continuity PlanNadat het plan aanwezig is in de organisatie  is Opzet en Bestaan van het BCP geregeld. 
Het totale plan zal nu periodiek op basis van een jaarlijks op te stellen Testkalender op de werking moeten worden getoetst.

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail